ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
สัญญายืม ส่งคืน บ้านดงซ่อม Word Document ขนาดไฟล์ 32.45 KB 72960
สัญญายืมเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 32.45 KB 72972
ขออนุมัติใช้งบประมาณ Word Document ขนาดไฟล์ 39.5 KB 72969
ขออนุมัติไปราชการและใช้รถส่วนตัว Word Document ขนาดไฟล์ 34.08 KB 72968
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 38.63 KB 72976
ใบสำคัญรับเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 12.89 KB 72973
ภาพกิจกรรมห้องเรียนสีขาว 72982
สรุปผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 72987
2. ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร ประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 309.43 KB 73032
1. ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของรัฐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.5 MB 73062
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.75 MB 73218
การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เกษตรกรรมตามแนวทางปรัชญา Word Document ขนาดไฟล์ 29 KB 73277