ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
สัญญายืม ส่งคืน บ้านดงซ่อม Word Document ขนาดไฟล์ 32.45 KB 15
สัญญายืมเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 32.45 KB 23
ขออนุมัติใช้งบประมาณ Word Document ขนาดไฟล์ 39.5 KB 23
ขออนุมัติไปราชการและใช้รถส่วนตัว Word Document ขนาดไฟล์ 34.08 KB 22
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 38.63 KB 26
ใบสำคัญรับเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 12.89 KB 28
ภาพกิจกรรมห้องเรียนสีขาว 41
สรุปผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 46
2. ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร ประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 309.43 KB 78
1. ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของรัฐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.5 MB 103
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.75 MB 273
การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เกษตรกรรมตามแนวทางปรัชญา Word Document ขนาดไฟล์ 29 KB 335