กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวณัฐพร อึ้งภาภรณ์
ครู คศ.1

นายพิชิต เอมศิริ
ครู คศ.2