กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายสุขุมพัฒน์ มาดหมาย
ครู คศ.1