กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายสุขุมพัฒน์ มาดหมาย
ครู คศ.1