ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารพอเพียง1
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารพอเพียง2
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารพอเพียง3
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..