คณะผู้บริหาร

นายวิมลชัย สิลารักษ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสมนึก อ้ายง้าว
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นางเฟื่องฟ้า สุขเจริญ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางอารีวรรณ เครือกิจ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ

นายพิชิต เอมศิริ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

นายสมนึก อ้ายง้าว
ผู้อำนวยการสถานศึกษา