ผลงานและความก้าวหน้าของโรงเรียน
ผลงานและความก้าวหน้าของโรงเรียน

ประเภท

ระดับรางวัล /ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

สถานศึกษา

เป็นที่ตั้งของสำนักงานกลุ่ม

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมต่าง ๆ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ได้รับเลือกเป็นศูนย์ประถมวัยต้นแบบ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ได้รับเลือกเป็นศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับอำเภอ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ได้รับเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ได้รับเลือกเป็นศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ได้รับการรับรองเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ได้รับเลือกเป็นศูนย์ ICT ชุมชนเพื่อพ่อหลวง

จังหวัดกำแพงเพชร

ได้รับเลือกเป็นศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รางวัลเกียรติบัตรชนะการประกวดส้มสุขสันต์

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รางวัลเหรียญทองโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1

รางวัลเหรียญทองการประกวดส้วมสุขสันต์

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โครงการห้องเรียนสีขาวในสถานศึกษา ที่มีผลการดำเนินการ ระดับดีมาก

ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร

ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดิน

เอาชนะยาเสพติดจังหวัดกำแพงเพชร

โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยและเครือข่ายระดับ ดีมาก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1

ได้รับเลือกโครงการ”บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย” ปีการศึกษา 2557-2559

มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รางวัลชนะเลิศ การประกวด กิจกรรม 5 ส ในโรงเรียน ระดับโซน ปีการศึกษา 2557

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1

รางวัลชนะเลิศ การประกวด กิจกรรม 5 ส ในโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2557

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1

อันดับ 2 การประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับจังหวัด ประจำปี 2557

สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

รางวัล โล่เชิดชูเกียรติ ระดับดีเด่น “สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข” ประจำปี 2557

กระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียนแกนนำวิชาชีพในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1

โล่ระดับทอง การประเมินโรงเรียนที่เป็นแบบอย่างในการดำเนินกิจกรรมที่เสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ปี 2558

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1

โครงการประกวดโรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจาปี 2558

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 การนำเสนอผลงานเพื่อแก้ปัญหายาเสพติด ในกลุ่มเยาวชน ระหว่างเครือข่าย TO BE NUMBER ONE จังหวัดกำแพงเพชร ในงานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฯ จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2558

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

รางวัลที่ 1 การประกวดกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2558

ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร

โครงการประกวดโรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี 2558 ระดับประเทศ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ชนะเลิศ โครงการชีววิถี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ประเภทที่ 6) ประจำปี ๒๕๕๘ ระดับประเทศ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)