อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์
อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์
อัตลักษณ์ :

คุณธรรม  พอเพียง  เลี้ยงชีพได้
เอกลักษณ์ :

โรงเรียนน่าอยู่  เชิดชูปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง