คู่มืออำนวยความสะดวก
1-การรับนักเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 219.47 KB
2-การขอย้ายเข้าเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 263.45 KB
3-การขอย้ายออกนักเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 246.28 KB
4-การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 233.84 KB
5-การขอลาออก
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 197.06 KB
6-การขอเทียบโอนผลการเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 220.51 KB
7-การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 204.31 KB
8-การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 195.29 KB