ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนบ้านดงซ่อม มีเนื้อที่ ๓๑  ไร่  ตั้งอยู่เลขที่  ๗๒/๑  ถนนวังเจ้า - โละโคะ  หม่ ๙ ตำบลโกสัมพี  อำเภอโกสัมพีนคร  จังหวัดกำแพงเพชร  โทรศัพท์  ๐๕๕-๗๖๐-๐๒๖ 
เปิดทำการสอน เมื่อวันที่  ๑๗  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๒๐  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๑  เปิดสอนตั้งแต่ระดับ อนุบาล ๑ ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
เขตพื้นที่ี่บริการ  จำนวน ๖  หมู่บ้าน  ได้แก่
๑.  หมู่    ๙  บ้านท่าพุทรา
๒.  หมู่ ๑๓   บ้านบุ่งตะคล้อ
๓. หมู่  ๑๔  บ้านหนองบัว
๔.  หมู่  ๒๓  บ้านคลองเป้า
๕.  หมู่  ๒๕  บ้านเนินมะกอกน้อย
๖.  หมู่  ๑๗   บ้านดงซ่อม