วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
โรงเรียนมีมาตรฐาน วิชาการก้าวหน้า รักษาสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมคุณธรรม เลิศล้ำความสุนทรีย์ ชุมชนมีส่วนร่วมคิด ดำเนินชีวิตตามวิถีพอเพียง