พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
1.  พัฒนาระบบบริหาร การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
2.  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป้นคนดี  มีคุณธรรม  รักษาสิ่งแวดล้อม  มีสุขนิสัยที่ดี มีความสุนทรียภาพด้านศิลปะ    
     ดนตรี  กีฬา  มีความเป็นอยู่อย่างพอเพียง
3.  สร้างโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
เป้าหมาย
1.  โรงเรียนมีระบบบริหาร จัดการที่ดีพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรท้องถิ่่น  จัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.  นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม สามารถดำรงชีวิตอย่างพอเพียงมีคุณภาพ มีสุนทรียภาพ ด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา รักษ์สิ่งแวดล้อม
3.  โรงเรียนมีระบบเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีส่วนร่วมในยการพัฒนาคุณภาพการศึกษา