ข้อมูลนักเรียน
อนุบาล ๑
จำนวน   ๒๐  คน
ครูประจำชั้น  ครูสุภารัตน์  ช่วงบัญญัติ
อนุบาล ๒
จำนวน  ๑๔  คน
ครูประจำชั้น  ครูรสิตา  ยารังษี
ประถมศึกษาปีที่ ๑
 จำนวน  ๒๐   คน
ครูประจำชั้น   นางเสาวนีย์  ตาคำ
ประถมศึกษาปีที่ ๒
จำนวน  ๒๒  คน
ครูประจำชั้น  นางนงค์นุช  แก่งศิริ
ประถมศึกษาปีที่ ๓
จำนวน ๒๕  คน
ครูประจำชั้น  ครูอารีวรรณ  เครือกิจ
ประถมศึกษาปีที่ ๔
จำนวน     ๑๙     คน
ครูประจำชั้น ครูเฟื่องฟ้า  สุขเจริญ
ประถมศึกษาปีที่ ๕
จำนวน  ๑๙   คน
ครูประจำชั้น  ครูอาทิตย์  อภิวัฒปุญญบาล
ประถมศึกษาปีที่ ๖
จำนวน ๒๐  คน
ครูประจำชั้น ครูพัชรีภรณ์  นรินทร์ 
                  ครูปรัชญา  แก่งศิริ
มัธยมศึกษาปีที่ ๑
จำนวน ๓๖  คน
ครูที่ปรึกษา  ครูณิชกานต์  เวชกรณ์
                 ครูโพธิ์ทอง  ปริมิตร
มัธยมศึกษาปีที่ ๒
จำนวน ๓๔  คน
ครูที่ปรึกษา  ครูนรินทร์  ขุนมิน
                 ครูณัฐพร  อึ้งภาภรณ์
 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓
จำนวน  ๒๖  คน
ครูที่ปรึกษา  ครูอัญชลี  คงเมือง
                 ครูเฉลิมเกียรติ  สุ่มเงิน