ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
บันทึกข้อความขออนุมติเบิกงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ NEW Word Document ขนาดไฟล์ 45 KB 48072
สัญญายืม ส่งคืน บ้านดงซ่อม Word Document ขนาดไฟล์ 32.45 KB 48285
สัญญายืมเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 32.45 KB 48407
ขออนุมัติใช้งบประมาณ Word Document ขนาดไฟล์ 39.5 KB 48372
ขออนุมัติไปราชการและใช้รถส่วนตัว Word Document ขนาดไฟล์ 34.08 KB 48167
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 38.63 KB 48481
ใบสำคัญรับเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 12.89 KB 48093
ภาพกิจกรรมห้องเรียนสีขาว 48293
สรุปผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 48139
2. ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร ประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 309.43 KB 48202
1. ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของรัฐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.5 MB 48395
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.75 MB 48109
การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เกษตรกรรมตามแนวทางปรัชญา Word Document ขนาดไฟล์ 29 KB 48286