ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
สัญญายืม ส่งคืน บ้านดงซ่อม Word Document ขนาดไฟล์ 32.45 KB 93668
สัญญายืมเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 32.45 KB 93678
ขออนุมัติใช้งบประมาณ Word Document ขนาดไฟล์ 39.5 KB 93674
ขออนุมัติไปราชการและใช้รถส่วนตัว Word Document ขนาดไฟล์ 34.08 KB 93674
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 38.63 KB 93681
ใบสำคัญรับเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 12.89 KB 93679
ภาพกิจกรรมห้องเรียนสีขาว 93687
สรุปผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 93692
2. ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร ประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 309.43 KB 93738
1. ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของรัฐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.5 MB 93768
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.75 MB 93926
การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เกษตรกรรมตามแนวทางปรัชญา Word Document ขนาดไฟล์ 29 KB 93986