ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
สัญญายืม ส่งคืน บ้านดงซ่อม Word Document ขนาดไฟล์ 32.45 KB 33682
สัญญายืมเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 32.45 KB 33691
ขออนุมัติใช้งบประมาณ Word Document ขนาดไฟล์ 39.5 KB 33688
ขออนุมัติไปราชการและใช้รถส่วนตัว Word Document ขนาดไฟล์ 34.08 KB 33687
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 38.63 KB 33694
ใบสำคัญรับเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 12.89 KB 33691
ภาพกิจกรรมห้องเรียนสีขาว 33700
สรุปผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 33706
2. ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร ประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 309.43 KB 33753
1. ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของรัฐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.5 MB 33785
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.75 MB 33940
การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เกษตรกรรมตามแนวทางปรัชญา Word Document ขนาดไฟล์ 29 KB 33997