ประกาศโรงเรียน
ประกาศโรงเรียนบ้านดงซ่อม เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบันที่ 1๑/2564)
ประกาศโรงเรียนบ้านดงซ่อม
เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) (ฉบันที่ 1๑/2564)
ประกาศโรงเรียนบ้านดงซ่อม เรื่อง เปลี่ยนแปลงงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 6/2564
ประกาศโรงเรียนบ้านดงซ่อมเรื่อง ขออนุญาตจัดการเรียนรูปแบบ ON Hand
ประกาศโรงเรียนบ้านดงซ่อม
เรื่อง ขออนุญาตจัดการเรียนรูปแบบ ON Hand
.................................................................
        เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในหมู่บ้านและพื้นที่ข้างเคียงยังอยู่ในสถานการณ์ไม่ปกติ  เพื่อความปลอดภัยของผู้เรียนโรงเรียนบ้านดงซ่อม จึงขอเปิดการเรียนการสอนแบบ On - Hand (ให้ผู้เรียนทำใบงานและแบบฝึกที่บ้าน) จนถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2564 หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆจะแจ้งทางกลุ่มไลน์กลุ่มเฟสบุ๊คประจำชั้นเรียน  
        จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน   

    ประกาศ ณ วันที่ 11  มิถุนายน  พ.ศ.2564