กลุ่มสาระฯภาษาไทย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวสมพร หงษ์ยิ้ม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาไทย
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่องเล่าของครู เกี่ยวกับเรื่องการออกแบบการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างอุปนิสัยพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนบ้านดงซ่อม โดย คุณครูสมพร หงษ์ยิ้ม
2 การสร้างแบบฝึกทักษะคำที่สะกดไม่ตรงตามมาตราแม่กน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5