ครูประจำชั้น

นางอารีวรรณ เครือกิจ
ครูประจำชั้น ป.1

นายณัฏฐ์กร สวยเกษร
ครูประจำชั้น ป.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/0

นายภาณุพงศ์ ชาวเวียง
ครูประจำชั้น ป.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0

นางเฟื่องฟ้า สุขเจริญ
ครูประจำชั้น ป.4
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/0

นายธวัชชัย พิลาทอง
ครูประจำชั้น ป.5
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/0

นางสาวอัญชลี คงเมือง
ครูประจำชั้น ป.6
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/0

นางสาวสมพร หงษ์ยิ้ม
ครูประจำชั้น ม.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/0

นางสาวณัฐพร อึ้งภาภรณ์
ครูประจำชั้น ม.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/0

นายสุริยา ฉิมมั่น
ครูประจำชั้น ม.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/0