กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางอารีวรรณ เครือกิจ
ครู คศ.2

นางสาวปภาวรินทร์ ปาลี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/0