กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางอารีวรรณ เครือกิจ
ครู คศ.2

นางสาวปภาวรินทร์ ปาลี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/0