กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายภาณุวัฒน์ วัฒนนารถ
ครูผู้ช่วย