กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายภาณุวัฒน์ วัฒนนารถ
ครู คศ.1