กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสุริยา ฉิมมั่น
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3