คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายกิตติพศ พุ่มเรือง
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายโยพิน เขตรขันธ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางเฟื่องฟ้า สุขเจริญ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ครู
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางทองสุข แก้วสะแสน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : องค์กรส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : พระอธิการสมเกียรติ พุทธสโร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : พระภิกษุสงฆ์
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางนงนุช ใจคำ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายวินัย ดีพิจารณ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : องค์กรชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสมพร พลเปี่ยม
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสมนึก อ้ายง้าว
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ตัวแทนจาก : ผอ.โรงเรียน
เบอร์โทร :