กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวสมพร หงษ์ยิ้ม
ครู คศ.1

นายภาณุพงศ์ ชาวเวียง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/0