ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ผลการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก ลบ แบบบูรณาการร่วมกับการใช้บทเรียนการ์ตูนอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการแก้โจนท์ปัญหาคณิตศาสตร์
ชื่ออาจารย์ : นางเฟื่องฟ้า สุขเจริญ
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 2564,14:37  อ่าน 66 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับเรียนได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยชุดการสอน
ชื่ออาจารย์ : นางเฟื่องฟ้า สุขเจริญ
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 2564,14:35  อ่าน 53 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การศึกษาสภาพและความต้องการในการจัดการเรียนรู้แบบยูเลิร์นนิ่งรายวิชาศิลปะ(ทัศนศิลป์) ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
ชื่ออาจารย์ : นางสาวณัฐพร อึ้งภาภรณ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 2564,19:17  อ่าน 67 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่จัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนแบบ KWL ร่วมกับแบบฝึก
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสมพร หงษ์ยิ้ม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 2564,11:19  อ่าน 220 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นวัตกรรม Gen-C Solution Model การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ชื่ออาจารย์ : นายณัฎฐ์กร สวยเกษร
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
โพสเมื่อ : 25 ก.ย. 2563,15:43  อ่าน 295 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การบริหารยุคใหม่ H2P Model สู่ความสำเร็จ
ชื่ออาจารย์ : นายวิมลชัย สิลารักษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 25 ก.ย. 2563,14:37  อ่าน 314 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การประเมินผลกิจกรรมกลุ่มสนใจศิลปะของชีวิตด้วยศิลปะพิกเซล เพื่อส่งเสริมรายได้ระหว่างเรียน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวณัฐพร อึ้งภาภรณ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 2563,10:35  อ่าน 233 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การสร้างแบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์และการเขียนสื่อความ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสมพร หงษ์ยิ้ม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 29 ก.ค. 2563,11:29  อ่าน 204 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านระบบเครือข่าย เรื่อง คอมพิวเตอร์น่ารู้ นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ชื่ออาจารย์ : นายสุขุมพัฒน์ มาดหมาย
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 20 เม.ย. 2563,22:03  อ่าน 224 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาทักษะการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ โดยใช้รูปแบบการสอน B-SLIM Plus Model สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชื่ออาจารย์ : นายณัฎฐ์กร สวยเกษร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 29 ก.พ. 2563,13:12  อ่าน 397 ครั้ง
รายละเอียด..