ผลงานครู
ชื่อผลงาน : เรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านระบบเครือข่าย เรื่อง คอมพิวเตอร์น่ารู้ นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ชื่ออาจารย์ : นายสุขุมพัฒน์ มาดหมาย
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 20 เม.ย. 2563,22:03  อ่าน 44 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาทักษะการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ โดยใช้รูปแบบการสอน B-SLIM Plus Model สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชื่ออาจารย์ : นายณัฎฐ์กร สวยเกษร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 29 ก.พ. 2563,13:12  อ่าน 138 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่องเล่าของครู เกี่ยวกับเรื่องการออกแบบการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างอุปนิสัยพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนบ้านดงซ่อม โดย คุณครูสมพร หงษ์ยิ้ม
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสมพร หงษ์ยิ้ม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 09 ต.ค. 2562,10:10  อ่าน 533 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การสร้างแบบฝึกทักษะคำที่สะกดไม่ตรงตามมาตราแม่กน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสมพร หงษ์ยิ้ม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 09 ต.ค. 2562,10:04  อ่าน 232 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การศึกษาผลการใช้แบบฝึกทักษะการจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุด Amazing Word สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นายณัฎฐ์กร สวยเกษร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 13 ส.ค. 2562,10:15  อ่าน 363 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทคัดย่อ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการบวกและการลบ ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเรียนได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยการจัดการเรียนรู้สมองเป็นฐาน (Brain-Based Learning)
ชื่ออาจารย์ : นางเฟื่องฟ้า สุขเจริญ
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 06 ก.ค. 2559,15:28  อ่าน 630 ครั้ง
รายละเอียด..